24h購物| | PChome| 登入
2012-03-17 00:33:01| 人氣2,220| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

道次第願文

推薦 1 收藏 0 轉貼0 訂閱站台
道 次 第 願 文


宗喀巴大師 造


侯松蔚 漢譯


 

der ni ring du be le tshog nyi ni,kha tar yang pa gang zhig sag pa de

  盡以於此久勤所積集                  所有廣如虛空二資糧

 

lo mig ma rig gi dong dro wa kün,nam dren gyal we wang por dag gyur chig

  願我成爲佛主而引導                  無明遮蔽慧眼諸衆生

 

der ma sön pe tshe rab kün tu yang,jam pal yang kyi tse we je zung ne

         未達彼前一切生世中                  文殊妙音悲憫隨攝持

 
ten pe rim pa kün tshang lam gyi chhog,nye ne drub pe gyal nam nye je shog 

  聖教次第最勝全圓道                  獲已修習願令諸佛喜

 

rang gi ji zhin tog pe lam gyi ne,shug drag tse we drang we thab khe kyi

         以自如實所悟道扼要                  猛力悲愍引動方便巧


dro we yi kyi mün pa sal je ne,gyal we ten pa yün ring dzin gyur chig

         願除眾生意之暗昧已                  長久住持勝者佛教法

 

ten pa rin chhen chhog gi ma khyab pa'amkhyab kyang nyam par gyur

we chhog der ni

         最上大寶聖教未周遍                  或雖周遍轉衰彼方所

 

nying je chhen pöe yi rab kyöe pa yi,phen de ter de sal war je par shog

         願由大悲鼓動心意故                  光顯如是利益安樂藏

 

se che gyal we me jung thrin le le, leg drub jang chhub lam gyi rim pe kyang

         願以諸佛菩薩稀有業                  所善成就菩提道次第

 

thar döe nam kyi yi la pal ter zhing,gyal we dze pa ring du kyong gyur chig

         欲解脫眾意中賦祥德                  恒久護持勝者佛事業

 

 lam zang drub pe thün kyen drub je ching,gal kyen sel je mi dang mi min kun

         成辦修習妙道諸順緣                  消除違緣一切人非人

 

tshe rab kün tu gyal we ngag pa yi,nam dag lam dang dral war ma gyur chig

         願於一切生中恒不離                  諸佛勝者所讚清淨道

 

gang tshe theg pa chhog la chhöe jöe chü,tshul zhin drub la tsön pa de yi tshe

         何時勝乘中以十法行                  精進如理修習彼之際

 

thu den nam kyi tag tu drog je ching ,tra shi gya tshoe chhog kün khyab gyur chig

         祈願諸具力眾恒助伴                  吉祥大海周遍一切方

 

台長: 主席
人氣(2,220) | 回應(0)| 推薦 (1)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 圖文創作(詩詞、散文、小說、懷舊、插畫) | 個人分類: 佛法 |
此分類下一篇:再談三昧耶戒
此分類上一篇:關於3面26臂準提佛母

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文