24h購物| | PChome| 登入
與好友分享這篇文章

【試讀】死前的最後一堂課(厄寧斯.甘恩)*純粹擁有的尊嚴

             (台灣版)            (原文版)《死前的最後一堂課(A Lesson Before Dying)》// 厄寧斯˙甘恩(Ernest J. Gaines) 著 //柯乃瑜 譯 // 商周(2012) // 試讀 ...

新聞台: .聿丞坊. | 台長:方書甄
收件者E-mail:

請以分號區隔每個E-mail
例如:john@pchome.com.tw;mary@pchome.com.tw
信件標題:
與你分享這篇文章
訊息內容:
很精采的好文章!
如果你也喜歡,請轉寄給好友幫忙增加人氣吧!
您的名字:
方書甄
TOP