24h購物| | PChome| 登入
2019-08-16 09:12:20| 人氣283| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

修道與了道有別。

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

              修道是前世修,今世享;修現在,享未來;修這世,圖來世,修來世之道。故從人間來的,恐將重返人海之位。修道是修意非行意,只修不行,德未享罪未泯永不成道。

               了道是將世襲之德罪泯除,德還天下,有德不享,使罪者免服,可解天下仇,能化世代怨,解決聖靈的德罪,使聖靈清淨解脫得救。了道是行意非修意,修道了道各有其妙,各有其用,修道與了道有別。

                個人罪業個人擔,個人功德個人享,個人修道個人得, 一人了道天下得。修道是您各人行為與罪方無關。故修道之盡頭仍然帶著原罪與福德之宿命邁入另一個 高階生命,優勝前命的之人上人,續享福報之人位,但前道依舊未了, 前道未了必有後應,有後應必有相生相應。華嚴經云︰「假使千百劫,所造業不亡,因緣會遇時,果報還自受。」星雲大師曰︰「感恩過去的因緣珍惜現實的果報建設現世的因緣 植未來的果報。」如是之相生相應 真實之前道後應。終故,道存孕蘊相生的相應,輪迴轉依的效果,因緣果報的內涵。是也。

                萬物的帳非用人為的算法可以結清的;萬物的天權非用人權可以公斷的;萬物的恩怨非用萬法可以經綸的。可以結清的;可以公斷的;可以經綸的唯真道。捨棄原道才能斷絕後道後應捨棄再生才能斷絕重生

                  無人能了汝道,無師能解汝障,無神能化汝敵,唯能了唯自性,真道之了道,使罪者無罪,德者無德也。汙濁復清淨,末本復本原也。

               修道本應該勿將修道得以解脫之錯亂了道是義務了道得以解脫天下得救。佛教萬法盡通萬法俱備 一切不染離諸法相一無所得名最上乘最上乘所言甚是是得以解脫之道如何一切不染 一無所得未見其解?未見其行?還是用未法,難把鄉返。

               世襲一一建道, 今世一一了道,了一切道可解脫一切障,解脫一切障可不漏一切界不漏一切障了脫一切道,無漏一切道,一切道了了,如何了一切之一切?自贖無漏一切靈,天赦無失一切性。有一道未了則阻也,存一德未了則障也,有一罪未了則礙也。故 務必了一切道。 了道也。

摯誠邀請 共憂天下因 共解天下靈

著作 真理聖子 版權 林宏毅

國際天德救天下協會

設立號 台內團字第1070041457

救天下 專戶 郵局代號700 帳號0141260-0993638

台長: 天下無二道
人氣(283) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)
全站分類: 社會萬象(時事、政論、公益、八卦、社會、宗教、超自然) | 個人分類: 真理真道 |
此分類下一篇:Youtube 修道與了道有別
此分類上一篇:Youtube 道法自然3-3

是 (本台目前設定為強制悄悄話)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文