24h購物| | PChome| 登入
2018-12-13 19:07:53| 人氣350| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

C038、結緣。

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

               有道有緣相聚不遠,無道無緣相聚遠遠,無緣無道欲結緣相聚是謂結緣。有緣躲不開,無緣遇不到,珍惜善緣分相聚時。前世緣未了,今生再續前緣,如何再續前緣?今世再聚,相聚是故人緣熟聚成,緣聚一見如故,相聚是故人,似曾相識再相聚。

                   宿命皆是前緣前道,前道前緣未滅必有後道後緣後聚,後聚依前緣前道而聚。建善道必結善緣善聚解善道;造惡道必結惡緣惡聚解惡道,任道發展,待道發生,有緣躲不開,無緣遇不到。道不可欺之,緣不可避之,聚不可拒之,道緣聚不可隱之。

               道有善道惡道,故有善緣惡緣,終是善聚惡聚,聚之作用是有情相聚還果,無情相聚造因。眼前所見的事故必是前道的故事,今日的事故,將是明日的故事。今日的結緣,便是明日緣聚。今日以何結緣,便是明日已何相聚之因。以是物是語是情是書結緣,將是以是物是語是情是書相聚以類會友物以類聚。

                  無道無緣不相聚,為為了要相聚,故要結緣。如何結緣?以物以語以情以書相互認識結緣,此物此語此情此書是之道也。道不同,故,各有其妙,各有其緣,各有其聚,各有其果。結者可結可不結,可求可不應,可還可不必還,願者上船,結緣也,不願者無緣也。結者結緣,拒結者無緣。

              以宗教結緣,妙於宗教,緣於宗教,聚於宗教,果於宗教緣之是教,聚之是教,果之是教以情結緣,緣於之情,聚於之情,果於之情。以此。

               以語以慧結緣,因時因地因人隨宜說智,隨眾生語,隨眾生緣,依因緣而生滅,無緣則無;任其諸緣生滅,任隨緣流轉,「隨緣生滅」,故有生有滅,有增有減。緣者聚之,無者散之。祝之。

著作 真理聖子 版權 林宏毅

國際天德救天下協會

設立號 台內團字第1070041457

救天下 專戶 郵局代號700      帳號0141260-0993638

台長: 天下無二道
人氣(350) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)
全站分類: 社會萬象(時事、政論、公益、八卦、社會、宗教、超自然) | 個人分類: 真理真道 |
此分類下一篇:Youtobe 結緣
此分類上一篇:K014、假懺悔。

是 (本台目前設定為強制悄悄話)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文