24h購物| | PChome| 登入
2023-12-28 20:32:14| 人氣4| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

你知道佛定放生日嗎?你明白爲何放生嗎?

你知道佛定放生日嗎?你明白爲何放生嗎?

你知道佛定放生日嗎?你明白爲何放生嗎?

《大智度論》釋初品中戒相義第二十二之一云:「諸餘罪中,殺罪最重;諸功德中,不殺第一。」《優婆塞戒經》受戒品第十四云:「一切眾生因殺生故,現在獲得惡色、惡力、惡名、短命、財物耗減,眷屬分離,賢聖呵責,人不信用,他人作罪橫罹其殃,是名現在惡業之果。捨此身已,當墮地獄。」《梵網菩薩戒經》【第二十不行放救戒】其中提到:“若佛子,以慈心故,行放生業。一切男子是我父,一切女人是我母,我生生無不從之受生,故六道眾生皆是我父母。而殺而食者,即殺我父母,亦殺我故身。一切地水是我先身,一切火風是我本體,故常行放生。生生受生,常住之法。教人放生。若見世人殺畜生時,應方便救護,解其苦難。常教化講說菩薩戒,救度眾生。若父母兄弟死亡之日,應請法師講菩薩戒經律,福資亡者,得見諸佛,生人天上。若不爾者,犯輕垢罪。

你知道佛定放生日嗎?你明白爲何放生嗎?

 南無第三世多杰羌佛  在《  什麼叫修行 》中開示七支「大悲我母菩提心」:1.知母:了徹三界六道眾生無始以來於輪迴轉折中皆我父母。2.念恩:應深深憶持一切無始過去、現在於輪迴之父母,皆曾生育養育體愛於我,為我而勞累病苦,恩重如山,念其恩德,故思其父母之苦皆我之苦。3.報恩:知父母為我而奉獻一切,現在他們於六道輪迴中轉折流離,受苦無盡,我此發心,施之於行,自覺覺他,渡脫父母,以為報恩。4.慈愛:每時每刻,從於三業之行所生發,慈愛一切眾生、父母,長壽無病富貴吉祥,終生喜樂。5.慈悲:於三時中,願請諸佛菩薩加持一切父母脫離諸苦,得遇佛法修持,脫離輪迴解脫諸苦。6.捨貪:所做一切利益眾生父母之事,無掛於心,養成三業無著善行,故成天然自行,本質為善,並非刻意所為行善,做了即忘了。7.斷執:於行持中,所修諸善,利益父母,一切法義應無所住,斷掉我執,空明覺相輕安,於修法中不執於法,不除妄念,不求於真,不來不去,樂明無念,平如靜水,當體即空。

當我們徹底明白體認“三界六道眾生無始以來於輪迴轉折中皆我父母”時,放生的道理便清澈易明,進行放生也就是理所當然、責無旁貸!

放生過程中最重要且不可省略的是,為所有放生的物命行三皈依及念佛持咒。經典中記載,眾生一旦墮入畜生道,要經歷數千劫以上才能各依業力脫出惡道,又畜生被宰殺時的痛苦,要等到牠的最後一塊肉被食盡時,方能解除,因此放生時必須為其授三皈依,並為其念佛持咒,承佛、法、僧三寶及佛號咒語的加持力,使其今生報盡時不再淪入三惡道,並使其親聞佛號咒音,於八識田中植下道種,他日因緣成熟,必能值遇佛法學佛修行,永斷六道生死輪迴,此是放生中最重要的意義。

你知道佛定放生日嗎?你明白爲何放生嗎?

當然,現今之世,對放生多有誤解,起因于很多人行放生時,并不考慮不同物種的生態環境,不遵循各地政府的相關法規,不為衆生考量適合的生存條件等等,只是不加考量與思辨的“迷”于所謂的放生的動作,結果“放生”不成反而“害生”,這就根本違反了《了義佛旨》:“佛子行人所行佛業,大悲爲本,不得絲毫故意傷生,不得故意斷生居舍,不得故意剝奪衆生水餐,施加毒食,不得故意設難害生,時逢自防,亦不得故意所犯,佛子當行放生德……

是故,佛子應當放生,不得害生,在大悲的前提之下,讓我們在1029日佛定放生日共行善行,放生以祈求世界和平,國泰民安,風調雨順,衆生吉祥!

本站註:佛弟子修學如來正法的受用文章,其內容可能有若干錯誤,只能作為參考交流、薰陶鼓勵之用,故只有  南無H.H.第三世多杰羌佛的法音與第三世多杰羌佛辦公室的公告方為最正確的法義

文章來源:https://www.facebook.com/groups/1619862934991034/posts/372

文連結:你知道佛定放生日嗎?你明白爲何放生嗎?

台長: 中壢佛堂

我要回應 本篇僅限會員/好友回應,請先 登入
TOP
詳全文