24h購物| | PChome| 登入
道德經經文 文章數:16
古之善為道者。非以明民。將以愚之。民之難治。以其智多。故以智治國。國之賊。不以智治國。國之福。知此兩者。亦楷式... (詳全文)
發表時間:2019-01-16 20:04:07 | 回應:6
其安易持。其未兆易謀。其脆易判。其微易散。為之於未有。治之於未亂。合抱之木。生於毫末。九層之臺。起於累土。千里... (詳全文)
發表時間:2019-01-16 19:51:02 | 回應:6
為無為。事無事。味無味。大小多少。報怨以德。圖難於其易。為大於其細。天下難事。必作於易。天下大事。必作於細。是... (詳全文)
發表時間:2018-10-18 11:10:45 | 回應:6
道者。萬物之奧。善人之寶。不善人之所保。美言可以市。尊行可以加人。人之不善。何棄之有。故立天子。置三公。雖有拱... (詳全文)
發表時間:2018-06-26 10:19:15 | 回應:6
大國者下流。天下之交。天下之牝。牝常以靜勝牡。以靜為下。故大國以下小國。則取小國。小國以下大國。則取大國。故或... (詳全文)
發表時間:2018-03-01 17:08:18 | 回應:7
治大國若烹小鮮。以道蒞天下。其鬼不神。非其鬼不神。其神不傷民。非其神不傷民。聖人亦不傷民。夫惟兩不相傷。故德交... (詳全文)
發表時間:2017-10-25 20:28:21 | 回應:7
治人事天。莫若嗇。夫唯嗇。是謂早服。早服謂之重積德。重積德。則無不克。無不克。則莫知其極。莫知其極。可以有國。... (詳全文)
發表時間:2017-07-08 10:24:36 | 回應:7
其政悶悶。其民淳淳。其政察察。其民缺缺。禍兮福所倚。福兮禍所伏。熟知其極。其無正耶。正復為奇。善復為妖。人之迷... (詳全文)
發表時間:2017-05-16 17:52:01 | 回應:8
以正治國。以奇用兵。以無事取天下。吾何以知其然哉。以此。天下多忌諱。而民彌貧。人多利器。國家滋昏。人多技巧。奇... (詳全文)
發表時間:2017-02-23 19:59:27 | 回應:8
知者不言。言者不知。塞其兌。閉其門。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。是謂玄同。故不可得而親。不可得而疏。不可得... (詳全文)
發表時間:2016-10-10 10:17:43 | 回應:9
含德之厚。比於赤子。毒蟲不螫。猛獸不據。 攫鳥不博。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而朘作。 精之至也。終日... (詳全文)
發表時間:2016-06-14 16:55:33 | 回應:8
善建者不拔.善抱者不脫.子孫祭祀不輟.修之於身.其德乃真.修之於家.其德乃餘.修之於鄉.其德乃長.修之於國.其德乃豐.修之... (詳全文)
發表時間:2016-04-13 16:23:15 | 回應:10
使我介然有知。行於大道。惟施是畏。 大道甚夷。而民好徑。 朝甚除。田甚蕪。倉甚虛。 服文采。帶利劍。厭飲食。 ... (詳全文)
發表時間:2015-11-06 20:24:26 | 回應:8
天下有始.以為天下母.既得其母.以知其子.既知其子.復守其母.歿身不殆.塞其兌.閉其門.終身不勤.開其兌.濟其事.終身不救... (詳全文)
發表時間:2015-08-07 10:33:50 | 回應:11
道生之。德畜之。物形之。勢成之。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊。德之貴。夫莫之命。而常自然。故道生之。德畜之。... (詳全文)
發表時間:2015-06-03 16:22:49 | 回應:12
 1 .  2 .      下一頁›      最末頁
第 1 / 2 頁 , 共 16 筆           
TOP