Movie 文章數:1
簡介: 冷峰在軍隊中擔任狙擊手,在一次任務不聽指令,對著挾持人質的歹徒連開三槍,子彈穿過混凝土牆擊斃歹徒,因... (詳全文)
發表時間:2020-06-27 13:30:11 | 回應:3
 1 .
第 1 / 1 頁 , 共 1 筆           
TOP