BENZ C300限量首賣 BMW X5限量首賣吃素選擇少?高質感蔬食店 中華職棒╱這才是包林傑...
2018-05-23 06:08:55 | 人氣(878) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇

增語

推薦 0 收藏 1 轉貼0 訂閱站台

增語

梵語अधिवचन (adhivacana)

《俱舍論》卷第十〈分別世品第三之三〉:「第六意觸,說名增語。所以然者?增語謂名。名是意觸所緣長境。故偏就此,名增語觸。如說眼識但能了青,不了是青。意識了青,亦了是青。故名為長。故有對觸,名從所依;增語觸名,就所緣立。有說:意識,語為增上,方於境轉。五識不然。是故意識,獨名增語。與此相應,名增語觸。故有對觸,名從所依;增語觸名,就相應立。」

《大毘婆沙論》卷第一百四十九〈根蘊第六中觸納息第三之一〉:「云何增語觸?答:意識身相應觸。問:何故此觸,名增語?答:由此觸自性語增,故名增語。問:云何此觸自性語增?答:有對觸,唯欲色界繫。此觸通三界繫及不繫。又有對觸唯欲界初靜慮地可得。此觸一切地可得。又有對觸唯有漏。此觸通有漏無漏。由此等故,自性語增。有說:此觸所緣語增,故名增語。問:云何此觸所緣語增?答:有對觸唯以有色法為所緣。此觸通緣有色無色。又有對觸但以有對法為所緣。此觸通緣有對無對。又有對觸但以有漏法為所緣。此觸通緣有漏無漏。又有對觸但以有為法為所緣。此觸通緣有為無為。由此等故所緣語增。有說:增語者,謂名。此觸緣名,故名增語。雖亦緣義而非不共故。隨不共立名。依別立通名,如苦集智等。」

《阿毘達磨品類足論》卷第三〈辯七事品第四之餘〉:「增語觸云何?謂意識身相應觸。」

指與第六意識相應之意觸。意觸乃緣物之「名」而予以分別,故稱增語觸。增語,有語增上之意,語,乃無詮表之聲,其聲殊勝者謂之名,故稱此名為增語。緣此增語之故,依所緣而稱為增語觸。(《俱舍論》卷十)

內部講義《大般若經第四會講記》(p. 10905),說:「『增語』,是說這個的概念。」

我們所說的第六觸之意觸,以名為對象,就是你碰到一個物質形象,給它安一個名稱,稱謂為「增語」。

講義上講的增語,是看到一個東西不起心動念、不加以分別,你就不知道這東西是木板?是椅子?是什麼?因為沒有給它安個名相,是視而不覺,聖人可以腦筋清楚的看著這個名相而不動心,我們凡夫往往看到這個物相,就安一個名稱給它,就生起分別心、就有煩惱想,此名就叫做增語。增語就是本來不該安一個名相在一個物 件上、或者在一件事情上、或者在你的聲音上,但您強把它要起分別,就有一個名稱出現,這個名稱出現就有你的心與境的對立,是謂有對象,稱謂是「增語觸」,而你不用心去分別所看、或者所聽、或者所嗅到的這些塵境,這增語觸就不存在了。

「增」者,增益;「語」者,音聲;謂於無名法體之上,增加名字;語即是名;故云「增語」。「如說眼等」,舉例以明之。「等」者,等取耳、鼻、舌、身;說眼是單名,說眼、耳、鼻、舌、身,是名身也!

  「名」者,名詞,詮諸法自性。一名曰「名」(如花、紅、葉、綠);二名(如父子、兄弟);多名(如戒定慧、苦集滅道),曰「名身」。

台長: rwaylin
人氣(878) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (1)| 轉寄
全站分類: 社會萬象(時事、政論、公益、八卦、社會、宗教、超自然) | 個人分類: 名相 |
此分類上一篇:後有愛

我要回應
是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
(有*為必填)
TOP
詳全文