Toyota WISH首賣 Lexus CT200H首賣轉角「芋見花生」甜美滋味 川普嚴厲警告 伊朗若想...
2018-11-17 09:20:32 | 人氣(504) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇

共學二 第66講 三轉十二行相

推薦 1 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

共學二 第66  三轉十二行相

 

大般若經520卷第三分學時品第二十四

 

若菩薩摩訶薩如是學時,善能成熟一切有情,巧能嚴淨自佛國土。若菩薩摩訶薩如是學時,名為善學大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊佛法。若菩薩摩訶薩如是學時,是學三轉十二行相無上法輪,是學安處百千俱胝那庾多眾於無餘依般涅槃界令般涅槃。

若菩薩摩訶薩如是學時,是學不斷如來種性,是學諸佛開甘露門,是學安立無量無數無邊有情住三乘法,是學示現一切有情究竟寂滅真無為界,是為修學一切智智。如是學者,下劣有情所不能學。善現當知!若菩薩摩訶薩欲善拔濟一切有情生死大苦,應如是學。

 

三轉十二行相  佛光大辭典

梵語
tri-parivarta-dv
ādaśākāra-dharma-cakra-pravartana
又作當三轉四輪十二行法輪、四諦法輪三會十二轉說、三轉十二行法輪。

指世尊三轉四諦之法輪,每一轉各具四行相,故有十二行相。


三轉者,四諦各有相轉(肯定四諦,說此是苦諦、集諦、滅諦、道諦)、相轉(說此苦諦應知,集諦應斷,滅諦應證,道諦應修)、相轉(說苦諦已知,集諦已斷,滅諦已證,道諦已修)。

此三轉各具(梵 caksus)、(梵āna)、(梵 vidyā)、(梵 buddhi)等四行相,或三周循歷四聖諦,故稱十二行相。


據大毘婆沙論卷七十九載,眼智明覺有兩義:
()眼,即法智忍;智,即諸法智;明,即諸類智忍;覺,即諸類智。
()眼,觀見之義;智,決斷之義;明,照了之義;覺,警察之義。


於每一諦中,皆有三轉十二行相,故四諦合之,共有十二轉四十八行相。如以苦諦言之,謂「此是苦」,為示相轉;謂「應徧知此苦」,為勸相轉;謂「已徧知此苦」,為證相轉。此三轉依次可配於見道、修道、無學道;如是一一而轉,每一轉皆各具眼、智、明、覺等四行相,故於一苦諦即有三轉十二行相。


〔雜阿含經卷十五、四分律卷三十二、俱舍論卷二十四、瑜伽師地論卷九十五、法華經玄贊卷四、俱舍論光記卷二十四〕(參閱「轉法輪6619 p694

台長: deepmind

我要回應
是 (本台目前設定為強制悄悄話)
* 請輸入識別碼:
(有*為必填)
TOP
詳全文